Stanovy
 Spolek přátel Soběslavské pekárny – Černá kočka

Preambule

Níže uvedení zakladatelé vedeni společným zájmem a k jeho naplňování zakládají Spolek přátel Soběslavské pekárny – Černá kočka, ve kterém mají zájem se spolčovat, a to jako samosprávný, neziskový a dobrovolný svazek členů.

Čl. I.
Základní ustanovení

1. Název: Spolek přátel Soběslavské pekárny – Černá kočka
2. Sídlo: Soběslav.
3. Účel: osvětová činnost v oblasti gastronomie, výměna kulinářských zkušeností a dovedností, pořádání společenských akcí svých členů, pořádání kuchařských, pekařských a cukrářských exkurzí, soutěží a ochutnávek.
4. Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování účelu spolku, který je společným zájmem jeho členů.

Čl. II.
Orgány spolku

1. Statutární orgán: předseda
2. Nejvyšší orgán: členská schůze

Čl. III.
Předseda

1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku, který je volen a odvoláván členskou schůzí z členů spolku na dobu deseti let. Prvního předsedu spolku určují zakladatelé. Předseda je oprávněn ze své funkce odstoupit. Počet členů statutárního orgánu: 1.
2. Předseda stojí v čele spolku a je jeho výkonným orgánem, který samostatně zastupuje spolek vůči třetím osobám.
3. Předseda rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do působnosti členské schůze.
4. Předseda vykonává svou činnost osobně, je však oprávněn k výkonu své činnosti zmocnit jinou osobu.
5. Prvním předsedou spolku je: Ing. Josef Kouba, CSc...

Čl. IV.
Členská schůze

1. Členskou schůzi tvoří všichni její členové.
2. Do působnosti členské schůze patří rozhodování o:
 1. účelu, zaměření a hlavní činnosti spolku,
 2. změně stanov,
 3. zrušení a likvidaci spolku, volbě likvidátora z členů spolku a naložení s likvidačním zůstatkem spolku,
 4. volba a odvolávání předsedy,
 5. hospodaření spolku spočívajícím v nakládání s finančními prostředky nad 50.000,- Kč,
 6. výši a splatnosti členských příspěvků,
 7. rozšíření nebo omezení práv a povinností členů spolku,
 8. dalších otázkách, které si členská schůze vyhradí k rozhodování.
3. Členskou schůzi svolává dle potřeby nebo k žádosti jedné třetiny členů její předseda. Členská schůze se svolává pozvánkou, která nemusí být písemná, s uvedením místa, času a pořadu jednání, a to alespoň 7 dní přede dnem jejího konání. Záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce, může být zařazena na pořad jednání a může být o ní rozhodnuto se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů spolku.
4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, není-li dále stanoveno jinak. Každý člen spolku má jeden hlas.
5. Se souhlasem členské schůze se jí mohou zúčastnit i jiné osoby.
6. Není-li členská schůze usnášeníschopná, je předseda oprávněn do pěti dnů od předchozí členské schůze svolat náhradní členskou schůzi, která se musí konat do jednoho měsíce od předchozí členské schůze. Náhradní členská schůze může rozhodovat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozí členské schůze. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň tří členů spolku.
7. Konání členské schůze může předseda odvolat; v takovém případě spolek nehradí členům žádné náklady.
8. Zasedání členské schůze řídí předseda spolku.
9. Ze zasedání členské schůze pořizuje zápis do třiceti dnů od jejího konání předseda spolku, v zápisu musí být uvedeno pouze datum jejího konání, počet přítomných, přijatá rozhodnutí a datum vyhotovení zápisu.

Čl. V.
Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, a to na základě vyplněné písemné přihlášky uchazeče o členství doručené předsedovi a uhrazení členského příspěvku. Uchazeč se stává členem spolku ke dni rozhodnutí předsedy o přijetí za člena, ne však dříve než dnem uhrazení členského příspěvku.
2. O přijetí za člena rozhoduje předseda spolku.
3. Členský příspěvek je člen spolku povinen uhradit na daný započatý kalendářní rok nejpozději do 31.1. daného kalendářního roku. Při vzniku členství je uchazeč o členství ve spolku povinen uhradit členský příspěvek na daný započatý kalendářní rok do 10 dnů ode dne doručení vyplněné přihlášky.
4. Předseda vede seznam členů spolku. Záznamy v seznamu provádí předseda bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. Seznam členů je neveřejný a členové nemají právo do něj nahlížet. V seznamu členů spolku se uvádí jméno, příjmení a bydliště.
5. Členové spolku mají právo:
 1. účastnit se členské schůze,
 2. být informován o všech činnostech a záležitostech spolku,
 3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, navrhovat pořad jednání členské schůze,
 4. být zvolen předsedou spolku.

6. Členové spolku jsou povinni:

 1. dodržovat stanovy a jednat v souladu se zájmem a účelem spolku,
 2. plnit povinnosti stanovené členskou schůzí nebo předsedou,
 3. hradit řádně a včas členský příspěvek,
 4. dodržovat vnitřní dohody spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a účelem spolku,
 5. sdělovat bez zbytečného odkladu předsedovi změny údajů uvedených v přihlášce,
 6. chovat se slušně a v souladu s dobrými mravy v klubovně a na akcích spolku a dále vůči ostatním členům spolku, předsedovi spolku, společnosti Soběslavská pekárna s.r.o., IČ: 02743671, včetně jejích společníků, statutárních a jiných orgánů, zaměstnanců a zástupců. Členové spolku zejména nesmí výše uvedené subjekty urazit, pomluvit, uvést o některém z nich nepravdivou informaci nebo některého z nich slovně nebo fyzicky napadnout.
 7. Členství ve spolku zaniká písemným vystoupením člena ze spolku doručeným předsedovi nebo vyloučením ze spolku rozhodnutím předsedy v případě, že člen spolku závažným způsobem porušil povinnost vyplývající z členství nebo uplynutím třetího kalendářního měsíce prodlení s placením členského příspěvku nebo smrtí nebo zánikem člena.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na obsahu stanov se dne 22.11. 2017 shodli zakladatelé spolku

Ing. Josef Kouba, CSc.

František Peterka

Soběslavská pekárna s.r.o. IČ: 02743671

Ing. Jiří Macek


Klub Černá kočka, Protifašistických bojovníků 139/4, 392 01 Soběslav,
Telefon: 00 420 381 521 261, EMAIL: klubck @ email . cz